Prace badawcze i dyplomowe

Tadeusz Andruniów, Prof.

 1. Analiza stanów wzbudzonych w modelach witaminy B12.
 2. Spektroskopia B12-ryboprzełączników.
 3. Struktura i funkcja rybozymu typu "głowa młotka".
 4. Teoretyczna analiza widma absorpcyjnego chromoforu białka GFP w fazie gazowej.
 5. Jak osiągnąć przyspieszenie procesu fotoizomeryzacji w modelach retinalu?

Wojciech Bartkowiak, Prof.

 1. Formalizm funkcji Greena w opisie przewodnictwa elektrycznego pojedynczych molekuł.
 2. Obliczenia przekrojów czynnych na absorpcje dwufotonowa w ramach formalizmu teorii funkcjonałów gęstości.
 3. Rola efektu tunelowego w przewodnictwie organicznych materiałów molekularnych.

Antoni Chyla, Ph.D., D.Sc.

 1. Badanie fizykochemicznych właściwości warstw mono-molekularnych.
 2. Badanie przenikania acetonu i alkoholu etylowego przez membrany otrzymane techniką Langmuira-Blodgett.
 3. Badanie przenikania wody przez membrany spolimeryzowanych surfaktantów.
 4. Mikroskopowe badanie struktury pojedynczych warstw molekularnych substancji powierzchniowo czynnych.
 5. Wytwarzanie warstw mono-molekularnych substancji biologicznie aktywnych.

Edyta Dyguda-Kazimierowicz, Ph.D.

 1. Analiza natury oddziaływań w centrum aktywnym enzymu jako narzędzie do przewidywania powinowactwa wiązania inhibitorów.
 2. Analiza natury oddziaływań w centrum aktywnym enzymu jako narzędzie do badania efektów katalitycznych.

Robert Fabiański, Ph.D.

 1. Adsorpcja w materiałach porowatych. Symulacje Monte Carlo.
 2. Symulacje Monte Carlo procesu adsorpcji azotu na graficie i pomiędzy dwoma płaszczyznami grafitowymi.
 3. Symulacje Monte Carlo procesu adsorpcji azotu w nanorurkach węglowych.

Krzysztof Janus, Ph.D.

 1. Kinetyka reakcji fotochromowych pochodnych azobenzenu w matrycach polimerowych.

Ludwik Komorowski, Prof.

 1. Widma oscylacyjne cząsteczek adsorbowanych na stałych powierzchniach.

Radosław Kołkowski, M.Sc. Eng.
Symulacje rezonansu plazmonowego w nanocząstkach metali.

Wojciech Kołodziejczyk, Ph.D

Paweł Kędzierski, Ph.D.

 1. Racjonalne projektowanie enzymów o zmienionej specyficzności względem substratu.
 2. Teoretyczne badania natury i mechanizmu katalizy enzymatycznej.
 3. Wykorzystanie metod bioinformatyki do przewidywania struktury i funkcji białka na podstawie sekwencji.

Karol M. Langner, Ph.D.

 • Analiza oddziaływań aromatycznych w układach typu stacking.
 • Kodowanie i testowanie algorytmów chemii obliczeniowej w Pythonie dla biblioteki cclib.

Aleksandra Lewanowicz, Ph.D.

 1. Analiza temperaturowej modyfikacji częstości charakterystycznych pochodnej 1,4 - dihydropirydyny obserwowanych w widmie Ramana.
 2. Analiza zmian temperaturowych widma fluorescencji kryształu N-trifenylometylo-salicylidenoiminy rejestrowanych dynamicznie.
 3. Częstości drgań podstawowych cząsteczki N-trifenylometylosalicylidenoiminy - porównanie danych doświadczalnych z wynikami obliczeń.
 4. Fotoluminescencja N-trifenylometylosalicylidenoiminy w środowisku polarnym w niskich temperaturach.

Katarzyna Matczyszyn, Ph.D.

 1. Fotoindukowane przemiany fazowe w ciekłych kryształach domieszkowanych cząsteczkami fotochromowymi.
 2. Reakcje fotochromowe w matrycach polimerowych i ciekłokrystalicznych.

Andrzej Miniewicz, Prof.

 1. Badania fotochromii w układzie: kryształ BSO domieszkowany Mn+.
 2. Badania właściwości optycznych DNA interkalowanego barwnikiem organicznym.

Tomasz Misiaszek, Ph.D.

 1. Spektroelektrochemiczne badania nitrowinylotiofenu.

Czesław Mora, Ph.D.

 1. Badanie właściwości redukcyjnych roztworów wywoływaczy zawierających kwas askorbinowy.
 2. Badanie wpływu obecności jonów mrówczanowych w halogenosrebrowych warstwach światłoczułych na ich proces starzenia.
 3. Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów z zakładów poligraficznych.
 4. Wpływ obecności luminoforu i barwnika sensybilizującego na fotolizę halogenków srebra.
 5. Badanie wpływu koloidalnego srebra na efektywność działania centrów domieszkowych w kryształach AgHal.
 6. Wytwarzanie płaskich kryształów AgCl w obecności heterocyklicznych modyfikatorów wzrostu.
 7. Zastosowanie dimetyloaminoboranów do wytwarzania redukcyjnych centrów domieszkowych w kryształach AgHal.

Piotr Nowak, Ph.D., D. Sc.

 1. Badania warunków otrzymywania monodyspersyjnych populacji kryształów halogenków srebra, w formie trygonalnych lub heksagonalnych cienkich płytek.
 2. Badania wpływu wybranych rozpuszczalników aprotonowych na zarodkowanie i wzrost płaskich kryształów halogenków srebra.
 3. Badania wpływu wybranych rozpuszczalników protonowych o stałej dysocjacji mniejszej od stałej dysocjacji wody na zarodkowanie i wzrost płaskich kryształów halogenków srebra.
 4. Funkcyjne zole srebra i miedzi.
 5. Metody wytwarzania dużych, jednorodnych populacji kryształów halogenków srebra w formie cienkich płytek o trygonalnym lub heksagonalnym kształcie.
 6. Rozdział i oczyszczanie halogenków srebra pochodzenia odpadowego, z wykorzystaniem dimetylosulfotlenku.
 7. Wykorzystanie rozpuszczalników aprotonowych w recyklingu srebra.
 8. Wytwarzanie płaskich, tetragonalnych kryształów chlorku srebra.
 9. Wytwarzanie warstwowych kryształów halogenków srebra o mieszanym składzie chemicznym, w środowisku wodno-żelatynowych roztworów rozpuszczalników organicznych.
 10. Zastosowanie bezwodnych roztworów kompleksowych soli srebra w technologii wytwarzania halogenosrebrowych emulsji światłoczułych.

Marcin Nyk, Ph.D.

 • Zbadanie optycznych właściwości nanokrystalicznych luminoforów domieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich (Optical properties of lanthanide doped nanocrystalline phosphor)
 • Nieliniowe właściwości optyczne w koloidalnych roztworach nanocząstek plazmonowych (Nonlinear optical properties of plazmonic nanoparticles)
 • Synteza oraz charakteryzacja optyczna koloidalnych roztworów półprzewodnikowych kropek i drutów kwantowych (Synthesis and optical characterization of colloidal semiconductor quantum dots and rods)
 • Pomiar nieliniowości optycznej materiałów metodą Z-scan (Nonlinear optical measurements of materials using the Z-scan technique)

 

Konsultacje: wtorek 14.00-16.00 pok. 16/ bud. A2

Joanna Olesiak-Bańska, Ph.D. Eng.

konsultacje 2012/2013: CZW 15.00-17.00, 220a, A-3

Topics for students:

 1. Nowe związki o nieliniowych właściwościach optycznych dla terapii fotodynamicznej i mikroskopii wielofotonowej układów biologicznych (New compounds with nonlinear optical properties for photodynamic therapy and multiphoton microscopy of biological systems)
 2. Chiralne nanoklastery złota i srebra - synteza i charakteryzacja właściwości optycznych (Chiral nanoclusters of gold and silver - synthesis and characterization of optical properties)
 3. Nanocząstki plazmoniczne – synteza i charakteryzacja właściwości optycznych (Plasmonic nanoparticles – synthesis and characterization of optical properties)
 4. Nieliniowe właściwości optyczne nanoklasterów złota i nanocząstek plazmonicznych (Nonlinear optical properties of gold nanoclusters and plasmonic nanoparticles) 
 5. Nanocząstki w układach biologicznych – charakteryzacja przy pomocy mikroskopu sił atomowych (Nanoparticles in biological systems – characterization with atomic force microscope)
 6. Ciekłe kryształy DNA domieszkowane nanocząstkami złota (DNA liquid crystals moped with gold nanoparticles)

Katarzyna Piela, Ph.D.

Konsultacje w semestrze letnim 2012/2013

WT, 14:00 - 16:00

ŚR, 12:00 - 14:00

Krzysztof Rohleder, Ph.D.

 1. Modelowanie nieporządku orientacyjnego metodami numerycznymi.
 2. Modelowanie nieporządku substytucyjnego metodami numerycznymi.

Szczepan Roszak, Prof.

 1. Badania teoretyczne wiązań wodorowych z deficytem elektronów.
 2. Badania teoretyczne właściwości strukturalnych i termodynamicznych kompleksów (H2S)n.
 3. Układ okresowy cząsteczek dwuatomowych.

Marek Samoć, Prof.
See my pages on Organometallics in Nanophotonics .

W. Andrzej Sokalski, Prof.

 1. Analiza natury oddziaływań w centrach katalitycznych enzymów.
 2. Modelowanie pól katalitycznych dla reakcji chemicznych
 3. Przeniesienie ładunku w kompleksach molekularnych.
 4. Modelowanie optymalnych pol inhibicyjnych

Paweł Szarek, Ph.D.
1. Magnetyczne nano-struktury i ich potencjalne zastosowanie w metodach diagnostycznych zmian onkologicznych.

2. Przełączniki molekularne do zastosowań w nanosensorach dla celów diagnostyki medycznej.

3. Chemia wodorków glinu oraz reaktywność dopowanych klasterów glinu.
(The chemistry and reactivity of dopped aluminium clusters)

4. Modelowanie sensorów opartych na technologii tranzystorów FET. Struktura i właściwości dopowanych półprzewodników GaN i AlGaN.
(The structure and properties of dopped GaN and AlGaN semiconductors).

5. Wydłużone łańcuchy atomów metali (EMAC) - molekularne potencjometry, przełączniki i tranzystory - podsystemy w projektowaniu nanoelektroniki sensorów.
(Extended metal atom chains (EMACs) - molecular rheostats, switches and transistors - subsystems in bottom-up design of nanoelectronics of sensors)

Maciej Szopiński, M.Sc.

Godziny konsultacji:

wt 8-12

Maria Magdalena Szostak, Prof.

 1. Badania wpływu promieniowania bliskiej podczerwieni na widma oscylacyjne kryształu m-aminofenolu.
 2. Badanie wpływu promieniowania NIR na kryształy meta-aminofenolu metodami spektroskopii oscylacyjnej.

Monika Trzebiatowska-Gusowska, Ph.D.

Projekty badawcze:

 1. Poszukiwanie (wytwarzanie) nowym materiałów optycznie nieliniowych do zastosowań w polarytonice.
 2. Zbadanie właściwości polarytonowych kryształów molekularnych (spektroskopia THz, IR i ramanowska w świetle spolaryzowanym).
 3. Badanie zależności strukturalno-spektroskopowych w kryształach organiczno-nieorganicznych.

Research projects:

 1. The quest (manufacture) of new optically nonlinear materials applied to polaritonics.
 2. Polaritonic properties of molecular crystals studied by THz, IR and Raman spectroscopy in polarized light.
 3. Structural-spectroscopic relation in organic-inorganic crystals.

Dominika Wawrzyńczyk, M.Sc.

Konsultacje w roku akdemickim 2011/2012:

czwartek, g.15-17, pok.220a/A-3

Łukasz Wolański, M.Sc., M.Sc.
nie dotyczy

Konsultacje (godziny kontaktowe):
Konsultacje obejmują materiał kursów: Chemia fizyczna laboratorium, Podstawy chemii fizycznej ćwiczenia, Fizyka I ćwiczenia, Fizyka II ćwiczenia, Podstawy bioinformatyki laboratorium. Aby uniknąć sytuacji, w której kilka osób przyjdzie na raz i będzie "kolejka", warto swoją obecność uprzedzać drogą mailową. Również warto np. zadania z którymi ma się problem przesłać wcześniej - wtedy na konsultacjach z pewnością uda mi się szybciej pomóc. Zapraszam serdecznie! Pierwszeństwo do korzystania z konsultacji mają studenci z moich grup w danym semestrze !

Grażyna Maria Wójcik, Ph.D., D.Sc.

 1. Badania polimorfizmu kwasów nitrobenzoesowych metodami dyfrakcyjnymi i kalorymetrycznymi.
 2. Krystalograficzna Baza Danych Cambridge (CSD) - zastosowanie do badania struktur i oddziaływań w organicznym ciele stałym.
 3. Zmiennotemperaturowe badania strukturalne kryształów molekularnych.

  Robert Zaleśny, Ph. D.